SOKE AUVO NIINIKETO 10dan

HOKUTORYU JU-JUTSUN KEHITTÄJÄ

HANSHI TIMO HIRVONEN 8dan

HANSHI RISTO VÄNTÄR 8dan

SHIHAN KIMMO TENHUNEN 7dan

SENSEI MARKO KAURANEN 4dan

LOHJAN KAMPPAILUKESKUS